ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี Chanthaburi Juvenile and Family Court - Thailand

โครงการจัดทำคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา หลังฟ้องคดี มาตรา ๙๐ และขั้นตอนการดำเนินงานมาตรการแทนการพิพากษาคดี มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง

โครงการจัดทำคู่มือแนวทางในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา หลังฟ้องคดี มาตรา ๙๐ และขั้นตอนการดำเนินงานมาตรการแทนการพิพากษาคดี มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง


เอกสารแนบ